top of page

בניין מסחר ומשרדים - קיבוץ תל יצחק

הקמת מבנה מסחר כ- 4,000 מ"ר. ליווי הפרויקט מתחילת שלב התכנון ועד למסירתו למזמין

bottom of page