top of page

גן אירועים - תל יצחק

שטח המגרש ע"פ התב"ע: כ- 4,000 מ"ר.

שטחי שפ"פ צמודים מיוחסים לגן האירועים: כ – 4,000 מ"ר.

הגדרת הקרקע בתב"ע: "גן אירועים – מבנה אולם אירועים או מרכז קונגרסים והשימושים הנלווים למבנים אלו"

שטח בנוי ע"פ המותר בתב"ע: 1,500 מ"ר.

יזמות וביצוע: עסקת BOT ארוכת טווח אל מול הקיבוץ

תמונות יעלו בקרוב

bottom of page